Algemene voorwaarden

 1. ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1.      Onderhevige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BVBA Pearl Homes met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer “vennootschap in oprichting” (hierna genoemd “Pearl Homes”) en professionelen en particulieren met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België (hierna genoemd “klant”) die betrekking hebben op het ontwerp en de vervaardiging door Pearl Homes van modulaire constructies, inclusief inboedel en accessoires (hierna genoemd (“Project”).

1.2.      Pearl Homes behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde op eigen initiatief te wijzigen.

1.3.      De Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen op de website (www.pearlhomes.eu), de offerte, de bestelbon en de facturen.

1.4.      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de offerte, de bestelbon of Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de offerte, de bestelbon of Algemene voorwaarden.

1.5.      Het zich niet beroepen door Pearl Homes op een bepaling voorzien in de offerte, de bestelbon of Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.6.      Bij totstandkoming van een overeenkomst tussen Pearl Homes en de klant, verklaart de klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij/zij de exclusieve toepassing van de Algemene Voorwaarden van Pearl Homes op de rechtsverhouding tussen partijen.

1.7.      In geval van tegenstrijdigheid tussen de offerte, de bestelbon en de Algemene Voorwaarden, primeren de bepalingen opgenomen in de bestelbon.

 1. ARTIKEL 2: INFORMATIE – BESTELBON -TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1.      Prijsindicaties en algemene informatie verbinden Pearl Homes op geen enkele wijze ten aanzien van de klant.

2.2.      De beschrijving en eigenschappen van de door Pearl Homes gebruikte of te gebruiken materialen worden louter ter informatieve titel medegedeeld aan de Klant. De toeschrijving van bepaalde eigenschappen aan een bepaald product of materiaal valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product of materiaal. De door Pearl Homes gebruikte materialen en producten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in functie van de realisatie van het Project.

2.3.      Het Project wordt ontworpen en gerealiseerd aan de hand van informatie (bijvoorbeeld doch niet-limitatief: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, etc.) die aan Pearl Homes wordt overgemaakt door de klant of desgevallende derde-betrokkenen (bijvoorbeeld architect). Pearl Homes is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit een verkeerde opgave door de klant of derde-betrokkenen van informatie noodzakelijk voor de realisatie van het Project.

2.4.      De Overeenkomst tussen Pearl Homes en de Klant komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon door de Klant.

2.5.      De prijzen waarvan sprake in de offerte en de bestelbon kunnen steeds onderhevig zijn aan wijzigingen ingevolge van prijsstijgingen die onafhankelijk van de wil Pearl Homes tot stand komen. Voornoemde prijsstijgingen omvatten onder andere prijsstijgingen van materialen en vervoerskosten, verhoging van loonkosten, sociale lasten en taksen (dit betreft een niet-limitatieve opsomming).

2.6.      Alle taksen, belastingen, kosten en andere lasten voortvloeiend uit de tussen partijen afgesloten overeenkomst vallen steeds ten laste van de Klant.

2.7.      De niet voorziene werken die Pearl Homes gehouden is uit te voeren, evenals alle andere wijzigingen aan het Project, worden berekend aan de hand van eenheidsprijzen.

 1. ARTIKEL 3: FACTURATIE – BETALING

3.1.      Elke ingediende vorderingsstaat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie indien er binnen de 5 werkdagen en per aangetekend schrijven (geadresseerd aan de maatschappelijke zetel) geen schriftelijke opmerkingen worden overgemaakt aan Pearl Homes.

3.2.      Facturen voortvloeiend uit de ondertekening van de bestelbon dienen binnen de 10 dagen na factuurdatum te worden betaald.

3.3.      De totaalprijs opgenomen in de bestelbon wordt gefactureerd in 5 stappen:

 • Deel 1: Administratieve kosten (dossierkosten) bij ondertekening van de bestelbon.
 • Deel 2: 30% bij aanvang der werken in de werkplaats/atelier
 • Deel 3: 30% halfweg der werken/opbouw in de werkplaats/atelier
 • Deel 4: 35% bij goedkeuring van het Project na bezichtiging in de werkplaats/atelier
 • Deel 5: 5% na oplevering van het Project op de werf

3.4.      Pearl Homes behoudt zich het recht om af te wijken van artikel 3.2 en 3.3. over te gaan tot op het opleggen van afwijkende facturatie- en betalingsvoorwaarden.

3.5.      Facturen voorzien in artikel 3.2. geven bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een conventionele nalatigheidsinterest van 12% op jaarbasis, alsook tot het verschuldigd zijn een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 2500 Euro.

3.6.      Protest tegen de facturatie van Pearl Homes dient op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven geadresseerd te worden aan de maatschappelijke zetel. Het protest dienst steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen van de Klant.

3.7.      Ingeval van niet-betaling van de facturatie door de Klant of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen opgenomen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt Pearl Home zich het recht voor om het Project zonder voorafgaande verwittiging stil te leggen en dit tot op het ogenblik dat de Klant zijn contractuele verbintenissen integraal is nagekomen. Kosten hieruit voortvloeiend zullen verhaald worden op de Klant zoals stockage, transport, etc… (dit betreft een niet-limitatieve opsomming).

 1. ARTIKEL 4: LEVERING, OPLEVERING, RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1.      Opgegeven uitvoerings- en leveringstermijn zijn steeds indicatief en verbinden Pearl Homes op geen enkele wijze ten aanzien van de Klant. Pearl Homes is in geen geval aansprakelijk voor het laten verstrijken van de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijn. Vertraging bij de uitvoering en de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

4.2.      Alle risico’s verbonden aan het Project gaan over op de Klant op het ogenblik van ondertekening van de bestelbon.

4.3.      Het transport van het Project naar de werf gebeurt steeds op risico en op kosten van Pearl Homes. De plaats van levering dient door de Klant toegankelijk te worden gemaakt voor Pearl Homes en diens aangestelde. Indien de plaats van levering niet of onvoldoende toegankelijk is voor Pearl Homes zullen bijkomende transportkosten worden aangerekend. De klant garandeert dat de plaats van levering voldoet aan alle door de wet, decreet, ordonnantie of enige andere reglementaire bepaling gestelde voorwaarden. De klant zorgt voor de toegankelijkheid en melding naar de gemeente voor eventuele tijdelijke verkeer belemmering.

 1. ARTIKEL 5: OVERMACHT

5.1.      Pearl Homes kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Pearl Homes tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

5.2.      In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Pearl Homes opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd van 1 maand overschrijdt, en Pearl Homes hierdoor in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, is Pearl Homes bevoegd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling, zal het resterend saldo (en dit indien de productie van het Project nog niet heeft aangevangen) binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Pearl Homes worden teruggestort.

 1. ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID – GEBREKEN

6.1.      Klachten m.b.t. de conformiteit en de zichtbare gebreken van het door Pearl Homes geleverde Project moeten op straffe van verval binnen de 14 dagen volgend op de datum van levering per aangetekend schrijven geadresseerd worden aan de maatschappelijke zetel van Pearl Homes. De Klacht dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal het Project geacht worden te zijn aanvaard door de Klant, en zal dit als conform worden beschouwd met datgene waartoe Pearl Homes zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant. Voornoemde aanvaarding door de Klant zal gelijkgesteld worden met de definitieve oplevering van het Project. Voornoemde aanvaarding dekt alle gewone (die de stabiliteit van het goed niet in het gedrang brengen) zichtbare en verborgen gebreken. De klant kan zich nadien niet meer op dergelijke zichtbare en verborgen gebreken beroepen.

6.2.      Pearl Homes is vanaf voormelde aanvaarding gedurende tien jaar enkel aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van zware gebreken die de stabiliteit van het goed aantasten en niet voor de schade waardoor de normale of oorspronkelijke bestemming in het gedrang komt, en dit bij toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Herstellings- en aanpassingswerkzaamheden aan het goed die geen grote werken zijn, doen geen nieuwe tienjarige termijn lopen, maar zijn louter onderworpen aan een oplevering. Als de Klant of de architect aan Pearl Homes een werkwijze of materialen van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type oplegt, en dit in weerwil van het door Pearl Homes gemaakt voorbehoud, is Pearl Homes niet aansprakelijk wanneer zij de werken volgens de normale regels van goed vakmanschap heeft uitgevoerd en haar geen fout kan worden verweten. Pearl Homes is geenszins aansprakelijk voor conceptiefouten in hoofde van een gespecialiseerd studiebureau, ingenieur of architect.

6.3.      Pearl Homes verleent aan de Klant geen garantie op de geleverde producten en materialen, uitgezonderd de fabrieksgarantie, waarvan de modaliteiten gespecifieerd zijn in het garantiedocument dat desgevallend samen met de producten en materialen wordt geleverd. Voornoemde fabrieksgarantie verleent aan de Klant geen enkel recht, noch titel om Pearl Homes aansprakelijk te stellen of om van Pearl Homes een schadevergoeding of compensatie te eisen wegens de levering van een gebrekkig of defect product of materiaal afkomstig van een derde partij. Pearl Homes engageert zich desgevallend louter als installateur die tussen de fabrikant en de Klant staat met het oog op de inroeping door de klant van de fabrieksgarantie ten aanzien van de producent voor de levering van een gebrekkig of defect product of materiaal.

6.4.      De Klant is exclusief verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen en/of andere gelijkaardige administratieve toelatingen/meldingen voor de installatie en het gebruik van het Project. De Klant verbindt zich ertoe Pearl Homes in voorkomend geval voorafgaand aan de levering de vereiste stukken te bezorgen. Pearl Homes is niet aansprakelijk, noch contractueel, noch buitencontractueel, voor de schending door de Klant van de aan hem/haar opgelegde stedenbouwkundige of gelijkaardige administratieve verplichtingen. Bij ondertekening van de bestelbon verklaart de Klant:

 • Op afdoende wijze geïnformeerd te zijn m.b.t. voornoemde stedenbouwkundige of gelijkaardige administratieve verplichtingen
 • Verklaart de Klant deze verplichtingen te allen tijde na te leven
 • Dat de uitvoering van het Project niet strijdig is met enige stedenbouwkundige of gelijkaardige administratieve regelgeving
 • Dat elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van de voornoemde verplichtingen te zijnen laste zal zijn.

De klant verbindt zich ertoe Pearl Homes te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid dat zij zou kunnen oplopen ten gevolge van realisatie van het Project met stedenbouwkundige of gelijkaardige administratieve verplichtingen.

6.5.      De klant is niet gehouden tot het vrijwaren van Pearl Homes voor aal aanspraken van onderaannemers, leveranciers of van derden waarop de Klant beroep doet bij de realisatie van het Project.

 1. ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

7.1.      Het Belgisch Recht is uitsluitend van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en op de rechtsverhouding tussen Pearl Homes en de Klant. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Hasselt uitsluitend bevoegd.